::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave
01.05.2010 :: LEADER (LIN 2010) - Z revitalizacijo mlinov do zelene energije

Nosilec
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
 
Partnerji
 
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24, 8333 Metlika
 
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 2, 8333 Semič
 
KRAJINSKI PARK KOLPA
Adlešiči 16, 8341 Adlešiči
 
 

V okviru LIN 2009 so že potekale delavnice s ciljem krepitve in razvoja obnovljivih virov energije. Rezultati teh delavnic so lahko uporabijo kot izhodišča tudi pri tem projektu, vendar je nujno potrebna nadgradnja z rezultati, ki so predstavljeni v projektu, če hočemo doseči obravnavani cilj.
 
Z obravnavanim projektom bomo tudi ugotovili oziroma potrdili, da je izgradnja MHE lahko pomembna razvojna priložnost za Belo krajino, predvsem območja ob vodotokih, ki so zelo slabo razvita in so še vedno podeželska območja, kjer je kmetijstvo pomembno, ne pa zadostno, da se bi lahko posamezne kmetije razvijale samo na osnov te dejavnosti. Tako je smiselno iskati možnosti za uvedbo novih dejavnosti, ki bodo pomenile pomemben dodaten vir dohodka kmetije ali posameznega gospodinjstva. S tem bi podeželje postalo ponovno privlačno tudi za mlajšo generacijo, ki trenutno ne vidi ustreznih dohodkovno zanimivih dejavnosti na obravnavanem območju. 
Namen projekta je:
-         Ustavitev propadanja pomembnih objektov kulturne dediščine – mlinov na belokranjskih vodotokih, med katerimi so posamezni objekti razglašeni kot kulturni spomenik;
-         Obravnavanim vodnim obratom ponovno zagotoviti tudi njihov gospodarski pomen;
-         Pripraviti strateške, strokovne in projektne osnove za ustrezno revitalizacijo objektov ob upoštevanju vseh okoljskih vidikov;
vse to s ciljem:
-         Ohranjanja objektov kulturne dediščine ob upoštevanju ohranjanja narave, saj so vodotoki del zavarovanih območij tudi območja NATURA 2000;
-         Izboljšanja kvalitete življenja na podeželju, saj bo revitalizacija obravnavanih objektov namenjena gospodarskemu izkoriščanju vodne energije za pridobivanje vse bolj pomembne zelene energije.
Namen predlaganih aktivnosti je doseči naslednje rezultate:
-         Vzpostavitev referenčne skupine
-         Izvedba strokovne ekskurzije
-         Izdelana evidence mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v male hidroelektrarne (v nadaljevanju: MHE) na osnovi predhodno izdelanih kriterijev in okoljskih vidikov ter usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE
-         Izdelana projektna dokumentacija, ki bo omogočila pridobitev koncesije za rabo vode in gradbenega dovoljenja in omogočila potencialnim investitorjem možnost črpanja namenskih sredstev strukturnih skladov
-         Izvedba strokovnega posveta odprtega za širšo zainteresirano javnost s predstavitvijo rezultatov projekta in pomena revitalizacije mlinov in pomena pospešitve postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij
Projekt je namenjen širši zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim službam in posameznikom na ministrstvih in drugih ustanovah v postopkih pridobivanja ustreznih dovoljen in koncesij za izgradnjo tovrstnih MHE z namenom pospešitve postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim investitorjem, ki so pripravljeni investirati v revitalizacijo mlinov z namenom ureditve MHE predvsem na območju NATURA 2000.
Neposredne ciljne skupine so:
-         lastniki, solastniki oziroma potencialni investitorji v obnovo oziroma revitalizacijo mlinov na belokranjskih vodotokih z namenom ureditve malih hidroelektrarn,
-         drugi zainteresirani krajani območja ob rekah, predvsem prebivalci, ki so bolj oddaljeni od urbanih središč in zaposlitvenih možnosti;
-         prebivalci na zavarovanih območjih narave, predvsem na območju NATURE 2000
-         krajevne skupnosti in nevladne organizacije, ki delujejo na obravnavanem območju
-         mladina, saj je ustvarjanje pogojev za pridobitne dejavnosti osnovni pogoj, da preprečimo »beg« mladih iz podeželja.
 
Neposredna ciljna skupina so tudi:
-         strokovne službe in odgovorne osebe na posameznih resornih ministrstvih in državnih ustanovah, ki so ključni pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, koncesij in soglasij v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za revitalizacijo mlinov za namene delovanja malih hidroelektrarn (npr. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, in podjetja - distributerji električne energije kot npr. Elektro Ljubljana d.d., upravljavci vodotokov kot npr. Vodno gospodarsko podjetje Novo mesto d.d.)   
 
Preko medijev in promocijskega materiala pa bo vključena tudi širša zainteresirana javnost.
Dolgoročni cilji:
-         Ustvariti endogeni razvojni potencial, ki poudarja značilnosti območja, zagotavlja nova delavna mesta in poseljenost ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
-         Krepitev in razvoj obnovljivih virov energije v tem primeru energije vode ob hkratni revitalizaciji propadajočih objektov kulturne dediščine;
-         Ustvarjanje možnosti za uvajanje novih delovnih mest z razvojem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah.
Z realizacijo projekta bodo ustvarjeni pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti in razvoj novih projektov (omogočena realizacija v investicijo – revitalizacijo mlinov) 
Kratkoročni cilj:
-         Izdelati evidence oziroma pridobiti točne podatke katere mline na belokranjskih vodah bi bilo možno revitalizirati za namene pridobivanja zelene energije (izgradnja MHE) in z izdelano projektno dokumentacijo omogočiti potencialnim investitorjem realizacijo poslovnega načrta;
-         Izdelati okoljske vidike in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE in s tem skrajšati postopek pridobivanja potrebnih dovoljenj in soglasij potrebnih za pridobitev koncesije rabe vode in gradbenega dovoljenja;
-         Z celovito obravnavo celotnega območja belokranjskih vodotokov za postavitev MHE premostiti birokratske ovire na katere so že naleteli posamezni zainteresirani investitorji.
Pričakovani rezultati projekta:
-         Vzpostavitev referenčne skupine;
-         Evidenca mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v MHE;
-         Izvedba strokovne ekskurzije;
-         Izdelani okoljski vidiki in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE
-         Izdelana potrebna projektna dokumentacija za pridobitev koncesije za rabo vode in za pridobitev gradbenega dovoljenja;   
-         Izvedba strokovnega posveta in priložnostne razstave.
Mlini na belokranjskih vodotokih so pomemben del kulturne dediščine, ki propadajo, saj že nekaj časa nimajo več svoje vloge kot vodni obrati (mlini, žage). Tovrstna kulturna dediščina počasi izginja zato je sedaj zadnji čas, da celovito pristopimo k reševanju te problematike. Omejili smo se na belokranjske vodotoke, ker ocenjujemo, da so mlini na teh vodah specifični za to območje. Pomemben odločitveni dejavnik je tudi ta, da je vodostaj rek na celotnem območju v približno istem nivoju. Tako se lahko belokranjski vodotoki v določenem obdobju podobno izkoriščajo v podobnem obsegu. S proučitvijo možnosti izgradnje MHE bi lahko na manjšem prostoru, po dolžni reke Kolpe na dolžini cca. 53 km proučili možnosti za izgradnjo vodnih obratov in tako ustvarili razvojno priložnost za obravnavano območje. Smiselno pa je vključiti tudi ostale belokranjske vodotoke predvsem reko Lahinjo in Krupo.  
Pomemben faktor za izbor območja je bil tudi izkazan interes lastnikov mlinov, ki imajo interes po obnovi le teh, vendar so pri individualni obravnavi posameznega interesa vedno naleteli na težave pri pridobivanju raznih soglasij in projektnih pogojev, saj se zadeva obravnava individualno. Pri skupinski obravnavi vseh potencialnih lokacij, pa pričakujemo, da bomo hitreje prišli do skupnih ustreznih rešitev.
 
FINANČNO VREDNOTENJE PROJEKTA:
 
Skupna vrednost projekta:  94.000,00 €
Upravičeni stroški: 79.000,00 €
Sredstva LEADER: 62.300,00 € (78,86 %)
Zasebna sredstva: 25.600,00
Drugaa sredstva: 6.100,00 €  
 
Projektni vodja in kontaktna oseba:

Greta Auguštin, Občina Črnomelj, tel. 07 30 61 106
 
Kontaktne informacije o projektu:
 
 

 
 
Priloga 1: prezentacija_mlini_1__1.pdf
Priloga 2: gradivo_novinarska_30092010_1__1.pdf
Priloga 3: Javno_povabilo_revitacija_mlinov.pdf

Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner